Gmina Drzycim

   bipePUAP

monitord_ustaw

 
 
 

kujpom

Facebook

Licznik odwiedzin

Odwiedzający

Odwiedzający|Wejścia |Użytkownicy

 • Ostatnie 24h: 940
 • Ostatnie 7 dni: 4 733
 • Ostatnie 30 dni: 12 292
 • Teraz na stronie: 7

I N F O R M A C J A

W Urzędzie Gminy w Drzycimiu w pokoju nr 9, od 1 września 2014 r.  do dnia  15 września 2014 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

 

            Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 456,- zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

-wielodzietność,

-bezrobocie,

-niepełnosprawność,

-długotrwała choroba,

-brak umiejętności wypełniania  funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

-alkoholizm lub narkomania,

- a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających  dzieciom i młodzieży,  o których mowa w art. 16 ust. 7,  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Drzycim tel. 3317008 w. 25 lub 3317042.

Zaproszenie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie „EKOFIRMA – korzyść dla środowiska – oszczędności w przedsiębiorstwie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zapraszamy i informujemy, iż ruszyła rekrutacja do modułu szkoleniowego:

RACJONALNA GOSPODARKA ENERGIĄ

I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OZE W FIRMIE

W projekcie mogą uczestniczyć właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego.

W ramach 16 godzinnego szkolenia poznają Państwom.in. zasady zarządzania energią w firmie, dowiedzą się jak i  gdzie szukać przedsięwzięć efektywności energetycznej, w jaki sposób szukać źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Najbliższe terminy:

- Chojnice, 21-22 sierpnia 2014, miejsce: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe,

- Bydgoszcz, 8-9 września 2014, miejsce: Spółdzielnia Socjalna Kreatywni,

- Słupsk, 22-23 września 2014, miejsce: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Piła, 29-30 września 2014, miejsce: Inwest-Park,

 

Produktem końcowym szkolenia i doradztwa będzie profesjonalnie opracowany plan rozwiązań proekologicznych, jakie mogą Państwo zastosować w firmie.

Udział w projekcie EKOFIRMA pozwoli obniżyć koszty działania firmy oraz pozyskać fundusze na dalszy jego rozwój. Dzięki szkoleniom zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności zarządzania energią. Opracowany przez doradców plan rozwiązań proekologicznych zwiększy Państwa szanse na uzyskanie dotacji ze środków europejskich na inwestycje.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział:

- wypełnij formularz dostępny na stronie  www.cewchojnice.eu w zakładce EKOFIRMA,

- zadzwoń  739 007 599, albo

- napisz e-mail: ekofirma@cewchojnice.eu

Zapraszamy do współpracy. Kontakt: Sławomir Fifielski – koordynator ds. rekrutacji promocji, tel. 739 007 599.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy ( 26 sierpnia 2014 r.).

 26 sierpnia 2014 roku o godz. 14-tej,

w sali konferencyjnej budynku socjalnego na stadionie w Drzycimiu

odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy

  

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Składanie interpelacji.
 7. Ocena funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
 8. Rozpatrzenie skargi p.  …………  na działalność Wójta Gminy z dnia  22 marca 2014 r.
 9. Rozpatrzenie skargi p.  ……….. na działalność Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Drzycim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Gródek.

12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok – podjęcie uchwały.

13. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej – podjęcie uchwały.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Sprawy bieżące Rady Gminy.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

Mojestypendium.pl – sporo kasy na rarytasy

baner_mojestypendium_145x145Komputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione słodycze – to wszystko można mieć dzięki stypendiom. Uczniowie, studenci, doktoranci, sportowcy, artyści i wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu mojestypendium.pl coś konkretnego dla siebie. Na przyszłych stypendystów czeka prawie 180 milionów złotych.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć nie tylko bazę aktualnych stypendiów. Znajdują się tu również artykuły o stypendiach, konkursy dla stypendystów i publikacje, które pomogą młodym ludziom wybrać ścieżkę edukacji, a być może i kariery zawodowej. Od ośmiu lat gromadzimy najlepsze przykłady pomocy uczniom, studentom, doktorantom, sportowcom, artystom i wielu, wielu innym, aby każdy mógł odnaleźć się w świecie stypendiów. Pokazujemy, że pomoc finansowa nie musi pochodzić tylko ze szkoły i uczelni wyższych i być przyznawana ze względu na kłopoty finansowe. Stypendysta może przeznaczyć je zarówno na rozwój, jak i zwykłe przyjemności– mówi koordynatorka serwisu mojestypendium.pl Anna Koseska. Wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu coś konkretnego dla siebie. To niepowtarzalna szansa, aby zmienić swoje życie” – dodaje.

Serwis prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Zapraszamy na stronę dedykowaną serwisowi mojestypendium.pl na portalu Facebook www.facebook.com/mojestypendiumpl, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje dotyczące stypendiów i konkursów edukacyjnych.

Wakacje w Świetlicy

W drugim i trzecim tygodniu lipca w Świetlicy w Drzycimiu jak co roku odbywały się zajęcia  dla dzieci i młodzieży. Kilkunastoosobowa grupa zainteresowanych przychodziła na salę, by wspólnie się bawić. Uczestnicy samodzielnie wybierali rodzaj zajęć spośród szerokiej oferty . Były zajęcia sprawnościowe, plastyczne i muzyczne. Dzieci wykonywały latawce, które potem wypuszczały na wolnym powietrzu, z plasteliny lepiły wg instrukcji  postacie z bajek , szkicowały naturę w terenie i robiły wiele innych, ciekawych rzeczy. „Familiada”, „Kalambury” i „Jaka to melodia?” to zabawy tradycyjne już podczas zajęć świetlicowych. Również i tym razem cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdego dnia dla uczestników zajęć  były słodycze i drobne nagrody.

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze  wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.
Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej, bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Bliższe informacje na temat okresowej emerytury rolniczej znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce zadania – świadczenia.

Pozyskane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka