odwiedzin:

Liczniki 

BIULETYN INFORMACJIGminny Ośrodek Pomocy SpołecznejGminne Centrum Informacji

Województwo Kujawsko-PomorskieDziennik ustawMonitor Polskihttp://www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionuFundacja EDPPElektroniczna Skrzynka PodawczaWiejski Inkubator Przedsiębiorczości

 

Urząd Gminy
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel. (52)33-17-079

Urząd Gminy czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 15:00

System Informacji Przestrzennej

 

mapa

Mapa
pogoda

Aktualności:

Informacja
Publikowane:
2014-04-16

Publikujemy zdjęcia z Remontu Świetlicy w Jastrzębiu (przed i po)
link

Informacja
Publikowane:
2014-04-14

Publikujemy komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajęcia nieruchomości Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie przekazywać dane dotyczące zajętych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie na nie płatności lub już je uzyskały.
Agencja Nieruchomości Rolnych podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenie nieruchomości Zasobu przed ich samowolnym zajęciem, w tym stosować będzie obronę konieczną, o której mowa w art. 343 Kodeksu cywilnego. Każdy przypadek samowolnego zajęcia nieruchomości Zasobu zgłoszony będzie organom ścigania i innym właściwym instytucjom.
Wobec osób, które samowolnie wejdą w posiadanie nieruchomości Zasobu podjęte zostaną wszelkie prawem dopuszczone działania mające na celu zwrot nieruchomości. Ponadto pobierane będzie od nich wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w wysokości 5-krotności wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wypłacać dopłat samowolnym użytkownikom nieruchomości Zasobu, którzy stwarzają pozory prowadzenia działalności rolniczej w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego wsparcia

Informacja
Publikowane:
2014-04-06

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego wciąż dostępne !


Od 01 kwietnia 2014 roku rozpoczyna swoją działalność Punkt Konsultacyjno-Doradczy  w  zakresie pożyczek i poręczeń dla organizacji pozarządowych.
Projekt  jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą: 
„Fundusz pożyczkowy szansą dla NGO – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego”.
Realizatorami inicjatywy jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z Bydgoszczy oraz Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Toruniu.
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane tematem pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem do odwiedzenia punktu osobiście w Toruniu ul. Stokrotkowa 22.
Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego – tel. 533 321 735, mailowego- punkt@cistorsps.pl .
Pracownik punktu może również dojechać do siedziby zainteresowanej organizacji.
W Punkcie uzyskacie Państwo informację na temat rodzaju możliwych pożyczek i poręczeń oraz podmiotów udzielających takich pożyczek.
Pracownik punktu udzieli Państwu pomocy w wyborze najkorzystniejszego finansowania oraz wesprze w wypełnianiu dokumentacji
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, bezpośrednio kontaktując się z Panią Izabelą Kowalską.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.
87-100 Toruń
Tel: 533 321 735
e-mail: punkt@cistorsps.pl

Informacja
Publikowane:
2014-03-26

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
W okresie wakacji 2014 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie.
Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kw. 2014 r.

Informacja
Publikowane:
2014-03-20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2014 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2014 roku.
Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: 
- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,
- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, 
- organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu, 
- rozwijanie ruchu amatorskiego, 
- organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.
Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2014-03-18

Trwa czternasta edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, naszych najbardziej prestiżowych wyróżnień, przyznawanych przez gospodarza regionu za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Na zgłoszenia czekamy do 28 marca.
W tym roku o najważniejsze doroczne wyróżnienia w regionie tradycyjnie mogą się ubiegać wybitne postaci i zespoły reprezentujące trzynaście dziedzin:

gospodarka
fundusze unijne
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
nauka, badania naukowe i postęp techniczny
edukacja
kultura
ochrona zdrowia
sport
ochrona środowiska naturalnego
działalność społeczna i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka
budowa społeczeństwa obywatelskiego
promocja województwa
Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2014-03-17

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.
Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.
W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.
Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
- projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania;
- zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).
Więcej informacji na stronie FunduszeNaFirme.pl w artykule:
Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

Informacja
Publikowane:
2014-03-14

INFORMACJA
Dnia 25 marca 2014 roku o godz. 14tej w sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu
odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy.


Porządek XXXI sesji
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXX sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Rozpatrzenie skargi Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sierosław.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/2014  z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Gródek.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
15. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy i WPF na 2014 rok.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Sprawy bieżące Rady Gminy .
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Informacja
Publikowane:
2014-03-13

Projekt „Od zwolnienia do samozatrudnienia!” adresowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.
Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2014-03-10

INFORMACJA WÓJTA GMINY DRZYCIM W ODPOWIEDZI NA PROTEST
w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim.
 
              W związku z zaistniałym protestem dotyczącym umiejscowienia siłowni wiatrowych w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim, informuję, że nastąpiło anulowanie prac związanych z opracowaniem powyższego studium. W dniu 13 lutego 2014 r. otrzymaliśmy informację od urbanisty – wykonawcy o wypowiedzeniu umowy przez Wind Farm Drzycim sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu – płatnika. Po wyjaśnieniu stanu prawnego dotyczącego rozwiązania umowy udzielimy informacji, co do całkowitego zakończenia prac nad projektem zmiany powyższego studium poprzez uchwałę Rady Gminy.   

Informacja
Publikowane:
2014-03-10

"PRACODAWCY POMORZA I KUJAW" ZWI¥ZEK PRACODAWCÓW
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013,
OŚ PRIORYTETOWA 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
DZIAŁANIE 5.4.: Wzmocnienie regionalnego potencjału badañ i rozwoju technologii,
OGŁASZAJĄ NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

"Voucher badawczy" w Konkursie nr 3.

szczegóły


Informacja
Publikowane:
2014-03-04

Szanowni  Państwo !
Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.
Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:
-wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
-wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
-przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
- informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL
 Harmonogram:

Starostwo Powiatowe Chełmno

Dyżur zamiejscowy 

11.03.2014

12:00-14:00


Informacja
Publikowane:
2014-03-03

Informacja KRUS o waloryzacji rent i emerytur
Informacja

Informacja
Publikowane:
2014-02-28

Szanowni  Państwo!
Dnia 4 marca 2014r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świeciu odbędzie się podsumuwujące, otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020.
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów gospodarczych i ogranizacji pozarządowych z terenu naszej gminy

Informacja
Publikowane:
2014-02-24

Szanowni  Państwo!
Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację podczas weekendów od 15 maja do 15 października br., na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionalnych imprez promujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne i lokalne zwyczaje z tym związane oraz dziedzictwo kulturowe wsi. Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 200 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 8 tys. zł. Termin składania wniosków od  3 do 28 marca 2014r.
Adres  Biura Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rolnictwa, Sekretariat Regionalny KSOW
87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend 2014”
Szczegółowych informacji udziela:
Karolina Grudzińska
tel. 784 995 144
k.grudzinska@kujawsko-pomorskie.pl
Uchwała w sprawie Konkursu oraz regulamin, formularz wniosku z załącznikami znajdują się na stronie internetowej:
http://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/news/entry/5300-konkurs-wies-na-weekend2014.html

Informacja
Publikowane:
2014-02-21

Komunikat GIS
W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
·          nie dotykać padłych zwierząt,
·          nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
·          powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
·          w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
·          osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Więcej informacji na stronach:

Inspekcji Weterynaryjnej                             www.wetgiw.gov.pl
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi        www.minrol.gov.pl

Informacja
Publikowane:
2014-02-21

50 000 zł dotacji dla firm.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1. Opracowanie:
 •  oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
 •  planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
 •  prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 •  strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl w artykule: 50 000 zł dotacji dla firm.

Informacja
Publikowane:
2014-02-13

Kujawsko-Pomorski Jarmark Wielkanocny w Minikowie oraz konkurs pisanek
Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2014-02-13

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 21-26 lutego 2011 r.
Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2014-02-12

Pismo Prezesa KRUS
„Nie daj się wkręcić” – niech to hasło przypomina, że przede wszystkim od Państwa wyobraźni, zaangażowania i decyzji zależy bezpieczeństwo wszystkich osób w gospodarstwie rolnym.

Wiedzę o zagrożeniach związanych m.in. z wykorzystywaniem w pracy rolniczej maszyn i urządzeń zdobędą Państwo podczas szkoleń, konkursów, pokazów i innych działań, organizowanych przez jednostki terenowe KRUS. Informacje o takich spotkaniach znajdują się na stronie internetowej KRUS, w Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych, pod adresem: www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl

Informacja
Publikowane:
2014-01-31

XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie do 14 marca br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej).
Regulamin i formularz zgłoszenia zamieszczony jest na stronie www.krus.gov.pl. Jest dostępny również we wszystkich terenowych jednostkach KRUS.
Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja
Publikowane:
2014-01-22

Znaleziono psa w Jastrzębiu!

Poszukujemy właściciela psa rasy amstaf (najprawdopodobniej), maści czarnej z założoną srebrną kolczatką.

Prosimy o kontakt 52 33 17 079

 


Informacja
Publikowane:
2014-01-20

INFORMACJA
Dnia 28 stycznia 2014 roku o godz. 14-tej
w sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu
odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Drzycim

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Składanie interpelacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Drzycim do zawarcia ugody ze Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej.”
 8. Rozpatrzenie skargi Rady  Sołeckiej i Sołtysa sołectwa Sierosław.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zniesienie nazw urzędowych części miejscowości.
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2013 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Sprawy bieżące Rady Gminy.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.

 


Informacja
Publikowane:
2014-01-15

PIT-11 przez Internet
Do końca lutego płatnicy mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego imienne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy swoich pracowników. W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zwraca się z prośbą do instytucji i przedsiębiorców powiatu świeckiego – jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych -  o przekazanie deklaracji i informacji i informacji dotyczących wszystkich pracowników (PIT-11, PIT-8C za 2013 r.) w formie elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów:

www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl

Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej.

Na stronie www.e-deklaracje.gov.pl na portalu www.finanse.mf.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Jedynym warunkiem składania dokumentów w tej formie jest konieczność jednorazowego złożenia, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, formularza UPL-1 w formie papierowej (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatników. Posiadając odpowiednią aplikację istnieje także możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesłanych deklaracji.

Przesyłając PIT przez Internet do urzędu skarbowego do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysku w trakcie jego składania.

Ze swej strony Urząd Skarbowy w Świeciu deklaruje pomoc przy wdrożeniu elektronicznej formy rozliczeń podatkowych. W tej kwestii można się kontaktować z pracownikami tut. Urzędu:

 • w sprawie składania UPL- 1 – tel. 52-33-24-449 do 453 wew. 109,
 • w sprawie skorzystania z bezpłatnego oprogramowania do przesłania wyeksportowanych   
  PIT-11 – tel. 52-33-24-449 do 453 wew. 114,
Zachęcam do skorzystania z tej formy składania informacji o dochodach.

Dodatkowe informacjie na stronie http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/swiecie

Komunikat Naczelnika US Świecie w sprawie składania PIT-11 przez Internet

Informacja
Publikowane:
2014-01-15

Urząd Gminy w Drzycimiu, informuje że od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.
Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984).
Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:
- być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późń.zm.);
- być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym
- zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Więcej


Informacja
Publikowane:
2014-01-08

Zarząd Powiatu Świeckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego do roku 2020.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronach internetowych: www.csw.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego – Wydział Organizacyjny - w Świeciu przy ulicy Gen. Józefa Hallera 9.

Uwagi i opinie można składać na formularzu konsultacji społecznych zamieszczonym na ww. stronach internetowych oraz dostępnym w siedzibie urzędu w terminie od 30 grudnia 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Powiatu Świeckiego. 
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronach internetowych: www.csw.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Szczegóły


Informacja
Publikowane:
2014-01-08

Szanowni  Państwo !
Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.
Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:
 • wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
 • wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
 • przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
 • informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL
Termin: 21 stycznia 2014 roku od godz. 12.00 do 14.00 w Starowie Powiatowym Chełmno

Konkurs
Publikowane:
2014-01-11

BUDA PSICH MARZEŃ” II edycja
Organizator:
OTOZ ANIMALS – Oddział Kujawsko Pomorski i Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy
Cel: Promocja dobrostanu psów stróżujących.
Adresaci:
Właściciele psów stróżujących, prowadzący działalność rolniczą
Zasady zgłoszeń
Właściciele psów stróżujących – rolnicy proszeni są o nadsyłanie zdjęć swoich psów przy ich budach (w kojcach lub poza kojcami). Ważne, by na zdjęciu był ZADOWOLONY Pies i Jego Wspaniała Buda. Łańcuchy WYKLUCZONE!

Szczegóły


Zaproszenie
Publikowane:
2014-01-11

Szanowni Państwo,
z inicjatywy Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego oraz Gabinet Marszałka, organizują spotkanie z okazji dni Babci i Dziadka, które odbędzie się 21 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w Sali Patio Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – I piętro, Plac Teatralny 2.
W związku z powyższym prosimy o oddelegowanie
nie więcej niż 2 osób z każdej organizacji Rad Seniorów.

Zaproszenie


Informacja
Publikowane:
2014-01-08

Marszałkowski Bal Dobroczynny 2014

Informacja


Informacja
Publikowane:
2014-01-07

Realizatorzy projektu
Firmy Rodzinne 2
zapraszają na
SPOTKANIE INFORMACYJNE O PROJEKCIE

 • Jak pozyskać 100% dofinansowanie z UE na wzmocnienie rozwoju swojej firmy rodzinnej?
 • Dlaczego warto przystąpić do projektu Firmy Rodzinne 2?
 • Jak będą wyglądały warsztaty?
 • Co sądzą uczestnicy pierwszego projektu Firmy Rodzinne o naszym programie?

O tym wszystkim, opowiadamy na dniach otwartych projektu w różnych miejscach Polski. Są to spotkania informujące o projekcie, ale można podczas nich przystąpić do programu, a więc także – rekrutacyjne.

Na prezentowanych, w trakcie spotkania, sesjach warsztatowych nie tylko wzbogacą
Państwo wiedzę na temat potencjału i zagrożeń wynikających z rodzinności firmy,
ale także będziecie mogli doświadczyć tego, w jaki sposób pracują nasi trenerzy.

Na każdego, kto przyjdzie by się z nami spotkać, oprócz informacji oraz doświadczeń,
czeka prezent w postaci książki „Moja historia, moja firma – portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych”. Jest ona zbiorem bardzo osobistych, szczerych opowieści polskich przedsiębiorców rodzinnych o ich firmach, rodzinach, sukcesach i trudnościach.

Zapraszamy

Informacja


Informacja
Publikowane:
2014-01-04

OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. ze zm.)  ogłasza się nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Komisję konkursową uchwałą powołuje Zarząd Powiatu Świeckiego.

Zadaniem członków komisji jest ocena pod względem merytorycznym ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Za udział w pracach komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.

Zgodnie z art. 15 ust 2f  ww. ustawy do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 – t.j.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 12 stycznia 2014 roku do godz. 15.00 na załączonym formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie.

Karta zgłoszenia


Informacja
Publikowane:
2013-12-20

Informacja z przebiegu konsultacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomaniu na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi...

Treść


Informacja
Publikowane:
2013-12-11

INFORMACJA
Dnia 17 grudnia 2013 roku o godz. 14-tej w sali konferencyjnej budynku na terenie stadionu w Drzycimiu odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołów z przebiegu XXVII  i  XXVIII  sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Składanie interpelacji.
 7. Informacja z zakresu funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w miejscowości Biechówko.
 10. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Drzycim do zawarcia ugody ze Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej.”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy gminy Drzycim  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Wprowadzenie zmian do:

a) budżetu gminy na 2013 rok,
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drzycim na rok 2014.
19. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Publicznym Gimnazjum w Gródku. 
20. Zatwierdzenie planu pracy Rady i Komisji na 2014 rok.
21. Odpowiedzi na interpelacje.
22. Sprawy bieżące Rady Gminy.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad.


Informacja
Publikowane:
2013-12-02

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.
Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:
-wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
- wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
- przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
-informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL

Harmonogram:
Starostwo Powiatowe Chełmno - 10.12.2013r. w godz. 12.00-14.00


Informacja
Publikowane:
2013-11-19

INFORMACJA

Dnia 28 listopada 2013 roku

w Urzędzie Gminy w Drzycimiu (sala posiedzeń)
od godz. 13.30 do godz. 15.00
  dyżur pełnić będzie Poseł na Sejm RP
 Eugeniusz Kłopotek.

Informacja
Publikowane:
2013-11-19

„Światowy Dzień Rzucania
Palenia Tytoniu”

21 listopada
Zachęcamy do skorzystania z oferowanej profesjonalnej pomocy dla osób palących oraz osób chcących zerwać z nałogiem:
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym 801 108 108  czynne od 11.00 - 19.00
www.jakrzucicpalenie.pl
Skype: jakrzucicpalenie
www.help.eu.com

Zaproszenie
Publikowane:
2013-11-12

Obchody Święta 11 Listopada w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

zdjęcia


Zaproszenie
Publikowane:
2013-10-28

Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia nazw urzędowych części miejscowości.

W dniach 4.11.2013 do 30.11.2013 na podstawie uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Drzycim w miejscowościach Dólsk i Gacki przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w kwestii zniesienia nazw urzędowych części miejscowości.
Szczegóły

Zaproszenie
Publikowane:
2013-10-25

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne
pn. „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorstw”.
Spotkanie odbędzie się w godz. 8.30-14.30
30 października 2013 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 9, sala nr 20 na I piętrze
Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów z działań:
- 5.2.1 "Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw" z Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 5.3 "Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska" z Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 Przedstawione będą też możliwości wsparcia z Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy http://formularze.mojregion.eu//index.php?sid=53528&lang=pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 656 10 50.
Program znajduje się  http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-kpo/dokumenty/30.10.2013%20Bydgoscz.pdf
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Zaproszenie
Publikowane:
2013-10-22

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w rozpoczyna się II cykl zajęć na Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów. W ramach tego przedsięwzięcia planujemy przeprowadzić warsztaty skierowane do liderów wiejskich, którzy mają wpływ na aktywizację lokalnych społeczności, na podejmowanie wspólnych inicjatyw, na efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych. Dlatego zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 6 listopada (środa) 2013r., w Świeciu, w sali 314 na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, od godz. 10.00. 
W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:
10.00-10.45    Wiejski Lider – wartości, indywidualność, harmonia, wizja
10.45-11.30    Skuteczne porozumienie – nastawienie, słuchanie, komunikowanie, decydowanie
11.45-12.30    Wiejska wspólnota – więzi, współodpowiedzialność, współdziałanie
12.30-13.15    Wiejskie generacje – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy
13.15-14.00    Wiejska strategia – pożytki, etapowanie, zakres, wdrożenie
14.00-14.45    Zadania i nagrody – działanie, monitoring, uznanie

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia poczęstunek, a uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na zajęcia. Rejestracja uczestników od godz. 9.30. Prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25.10.2013r. telefonicznie do Pani Katarzyny Bączyńskiej - pracownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu tel. 525683165.
Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja
Publikowane:
2013-10-22


Informacja
Publikowane:
2013-10-18

INFORMACJA
Dnia 29 października 2013 roku o godz. 14-tej w budynku socjalnym
na terenie stadionu odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy w Drzycimiu

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w Gminie Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2014 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
11. Uchwalenie podatków lokalnych na 2014 rok:
- stawek podatku od nieruchomości,
- stawek podatku od środków transportowych,
- ceny 1 dt żyta – do obliczenia podatku rolnego.
12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( druga edycja).”
14. Zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie nieprawidłowości w Publicznym Gimnazjum w Gródku ( pismo Wojewody ).
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Sprawy bieżące Rady Gminy.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.W sprawach bieżących Rady Gminy:
1. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w sprawie wyznaczenia podmiotów w celu wykonania nieodpłatnej pracy w ramach kary ograniczenia wolności.
2. Stanowisko Rady w sprawie poparcia pisma Przychodni Rodzinnej złożonego do Wójta Gminy.
3. Przedstawienie informacji Wojewody odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych.
4. Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego nt. złożonych oświadczeń majątkowych ( jak do tego czasu przyślą – mają termin do końca października ).

Informacja
Publikowane:
2013-10-17

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż nabór wniosków do drugiej edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został wydłużony do 31 października br. Rozszerzono również zasięg terytorialny realizacji projektu do terenu całego województwa. Wnioski o wsparcia oraz regulamin rekrutacji projektu znajduje się tutaj: http://wejdzwsiec.pl/

Wsparciem zostanie objętych 3000 mieszkańców w województwa w tym:

  1. 1770 osób niepełnosprawnych,
  2. 1180 dzieci i młodzieży uprawnionej do stypendium socjalnego,
  3. 50 gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej.

Instytucjami, w których można pobrać oraz złożyć wypełnione wnioski są Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania Wnioskodawców.

Dzień 1 września jest dniem rozpoczęcia roku szkolnego - pomóżmy dzieciom w trudnej sytuacji pozyskać komputer oraz łącze internetowe na okres 7 lat. Pomóżmy także osobom niepełnosprawnym pozyskać komputer z bardzo drogim, ale niezbędnym doposażeniem.


Zaproszenie
Publikowane:
2013-10-16

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”: jest cyklem wydarzeń zakończonym największym jarmarkiem gęsiny w Polsce, a przy okazji wydarzenie kulturalne, edukacyjne, pełne atrakcji dla dorosłych i dzieci.
Zapraszamy do udziału w akcji

link


Informacja
Publikowane:
2013-10-10

Projekt do konsultacji "Program współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok."

link


Zaproszenie
Publikowane:
2013-10-01

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i KujawOd13 września rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń.

link


Informacja
Publikowane:
2013-09-18

INFORMACJA dotycząca oferty realizacji zadania publicznego pn: "Uczestnictwo w ligowych rozgrywkach piłki nożnej drużyny Orlików" - tryb bezkonkursowy.

link


Informacja
Publikowane:
2013-09-17

PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY DRZYCIM NA LATA 2014-2020

link

Informacja
Publikowane:
2013-09-17

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do nas sygnałami, że część mieszkańców naszego regionu ma problemy techniczne z dostrojeniem swoich telewizorów do odbioru TVP Bydgoszcz i TVP Info, bardzo prosimy w miarę Państwa możliwości, o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronach internetowych.
 1 września br. uruchomiono nowy kanał pod nazwą TVP Bydgoszcz. Codziennie nadaje 18 godzin programu.
Oferuje programy przygotowywane przez dziennikarzy bydgoskiego ośrodka TVP oraz innych oddziałów Telewizji Polskiej.  
Program TVP INFO jest odrębnym kanałem informacyjnym.
Sygnał TVP Bydgoszcz jest dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej na MUX 3 (kanał 36) .
TVP Bydgoszcz można również oglądać  na platformach cyfrowych nc+ na pozycji 220 oraz Polsacie Cyfrowym pod numerem 196.

Apel
Publikowane:
2013-09-12

Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku polega na:
- przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego
- wypełnieniu formularza, który zawiera podst. dane osobowe
- pobraniu 4 ml krwi do przeprowadzenia badania genetycznego, antygenów HLA

Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi decyduje się na to by zostać dawcą szpiku?
Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Większość osób, które chcą pomóc innym boi się, że ratując komuś życie, narażają swoje. Istnieje stereotyp związany z oddaniem szpiku kostnego. Duża strzykawka, zastrzyk w kręgosłup i paraliż. Tymczasem jest to nieprawda.

W momencie w którym będziemy mogli komuś pomóc są pobierane albo komórki macierzyste z krwi obwodowej, albo szpik z talerza kości biodrowej. NIE JEST TO KRĘGOSŁUP!

Zaproszenie
Publikowane:
2013-09-11

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zaprasza
na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach
18 i 25 września 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie tut. Urzędu przy ul. 10 Lutego 16, poświęcone zagadnieniom z zakresu ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących,
w świetle zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie kas rejestrujących
(Dz. U. z 2013 r. poz. 363)
        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zaprasza
na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach
9 października i 6 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie
tut. Urzędu przy ul. 10 Lutego 16 poświęcone podstawowym zagadnieniom z zakresu przepisów prawa podatkowego,
w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, obowiązków rejestracyjnych.
Spotkania przeznaczone są dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.


Informacja
Publikowane:
2013-09-05

INFORMACJA 
Dnia 17 września 2013 roku o godz. 14-tej w budynku socjalnym na terenie stadionu odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy w Drzycimiu 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6. Składanie interpelacji.
7. Informacja na temat funkcjonowania i wykorzytania obiektów sportowych na terenie gminy.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1238C Bramka-Kawęcin – Dąbrówka.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Drzycim i Powiatem Świeckim w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w miejscowości Biechówko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości.
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku – pytania, wyjaśnienia. 
19. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
20. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
21. Odpowiedzi na interpelacje.
22. Sprawy bieżące Rady Gminy.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad.


Informacja
Publikowane:
2013-09-02

Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym za niżej wymienione osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, *rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, *osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa
Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki
Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki tj.:

 • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (formularz do pobrania na stronie www.krus.gov.pl), a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (formularz do pobrania na stronie www.krus.gov.pl).
 • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty.
 • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
 • Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona.
 • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.
Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia)  przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.
Podstawa prawna

art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983)

Pozyskano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Informacja
Publikowane:
2013-09-01

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż nabór wniosków do drugiej edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został wydłużony do 30 września br. Rozszerzono również zasięg terytorialny realizacji projektu do terenu całego województwa. Wnioski o wsparcia oraz regulamin rekrutacji projektu znajduje się tutaj: http://wejdzwsiec.pl/2/dokumenty.html

Wsparciem zostanie objętych 3000 mieszkańców w województwa w tym:

  1. 1770 osób niepełnosprawnych,
  2. 1180 dzieci i młodzieży uprawnionej do stypendium socjalnego,
  3. 50 gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej.

Instytucjami, w których można pobrać oraz złożyć wypełnione wnioski są Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania Wnioskodawców.

Dzień 1 września jest dniem rozpoczęcia roku szkolnego - pomóżmy dzieciom w trudnej sytuacji pozyskać komputer oraz łącze internetowe na okres 7 lat. Pomóżmy także osobom niepełnosprawnym pozyskać komputer z bardzo drogim, ale niezbędnym doposażeniem.


Informacja
Publikowane:
2013-08-30

Wójt Gminy Drzycim informuje, że w dniu 29.08.2013r. Klub LZS KORONA Drzycim złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Uczestnictwo  w ligowych rozgrywkach piłki nożnej drużyny ORLIKÓW.” 
Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Drzycim.
Na podstawie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Wójt Gminy Drzycim informuje o możliwości składania uwag dotyczących złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 6 września 2013r.
Uwagi należy przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminu Drzycim, ul. Podgórna 10; 86-140 Drzycim  (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizacje zadania publicznego pn. „Uczestnictwo  
w ligowych rozgrywkach piłki nożnej drużyny ORLIKÓW.” 
Treść oferty i załaczniki na www.bip.drzycim.pl

Informacja
Publikowane:
2013-08-22

W Urzędzie Gminy w Drzycimiu w pokoju nr 9, od 2 września 2013 r. do dnia 15 września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 456,- zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
-wielodzietność,
-bezrobocie,
-niepełnosprawność,
-długotrwała choroba,
-brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
-alkoholizm lub narkomania,
- a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Drzycim tel. 3317008 w. 25 lub 3317042.


Informacja
Publikowane:
2013-08-19

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r., poz. 951) dotychczasowe tabliczki z numerem nieruchomości utraciły ważność. Nałożono na właścicieli nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 34 powołanej we wstępie ustawy dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymienionych wyżej wymogów zachowywały ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten minął 7 czerwca 2013 roku.
Prosimy zatem wszystkich władających nieruchomościami zabudowanymi o dostosowanie się do ustawowego obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczkami zgodnymi z obowiązującymi w tej kwestii przepisami, tym bardziej, że brak tabliczek zagrożony jest karami z Kodeksu wykroczeń. Ponadto proszę wziąć pod uwagę fakt, że dobrze oznakowana posesja ułatwia pracę służbom komunalnym i ratowniczym.
Wójt Gminy mgr Waldemar Moczyński

Informacja
Publikowane:
2013-08-06

Zapraszamy na Jarmark Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbędzie się 15 września 2013r. na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
Ponadto zapraszymy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Świeckiego do promocji tradycji, kultury i folkloru ziemi świeckiej podczas Jarmarku.
Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2013-08-06

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na
II Spotkanie Kociewiaków  Na  Świętego Bernarda w Pelplinie
Święto miodów, ziół i runa leśnego
w  sobotę ,  17 sierpnia 2013r. na Przystani Sobieskiego w Pelplinie

Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2013-07-30

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie o/Przysiek ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tegorocznym festynie "Barwy Lata Dary Jesieni" 14 września w godzinach 9.30-15.00 w Przysieku.

 

Jednocześnie z festynem odbędzie się „Piknik mięsny – wieprzowina” organizowany przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.

Szczegóły


Informacja
Publikowane:
2013-07-12

Serdecznie zapraszamy
na Otwarte Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Drzycim
które odbędą się 27.07.2013 roku na kanale Gródeckim.  Zbiórka zawodników na łowisku (koło mostu) o godz.6.00. Przewidziane są dwie tury 1,5 lub 2-godzinne (do ustalenia z zawodnikami). Zgłoszenia proszę kierować do dnia 25.07.2013r. do
Pana Roberta Partyki - kom. 600421610
lub Pana Józefa Lewandowskiego - kom. 694593025

Informacja
Publikowane:
2013-07-11

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, niezatrudnione z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej. W programie m. in. kursy i staże zawodowe, konsultacje z doradcą zawodowym, badanie oczekiwań i predyspozycji uczestników.
Więcej informacji na www.pzg-bydgoszcz.manifo.com

Informacja
Publikowane:
2013-07-11

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.
Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace znajdą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.
Prace plastyczne – wykonane dowolną techniką – na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.
Więcej informacji o konkursie (w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępnych jest na stronie internetowej www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: kubas@cil.org.pl.

Informacja
Publikowane:
2013-07-02

Konkursu
„Nasz sołtys ’2013”

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wraz ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gazetą Pomorską oraz głównym organizatorem konkursu - Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczyna dziś (28 czerwca 2013 r.) konkurs "Nasz Sołtys ‘2013”. Tegoroczna formuła obejmuje plebiscyt sms-owy prowadzony przez „Gazetę Pomorską” oraz część konkursową, w której Kapituła oceni merytorycznie zgłoszenia nadesłane na II część konkursu.
Informacje

Informacja
Publikowane:
2013-06-19

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW
Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego
i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze
i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.
1. PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA
• utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C
w nocy;
• odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura
powietrza jest niższa;
• zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych
pomieszczeniach;
• wyłączanie w miarę możliwości sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych;
2. UNIKANIE UPAŁU
• przebywanie w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu;
• unikanie forsownego wysiłku fizycznego;
• unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między
godziną 10:00 a 15:00;
• spędzanie w miarę możliwości 2-3 godzin w chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych
budynkach użyteczności publicznej);
• stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV;
• nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę;
3. CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU
• branie częstych, chłodnych pryszniców lub kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów na
ciało;
• noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy
i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV;
• noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;
• picie dużej ilości wody;
• unikanie spożywania napojów alkoholowych;
• spożywanie chłodnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej
zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);
• przechowywanie żywności, szczególnie łatwo psującej się, w warunkach chłodniczych;
• utrzymywanie higieny osobistej;
4. UDZIELANIE POMOCY
• jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają osoby w podeszłym wieku, chore lub samotne -
odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel pomocy;
• przechowywanie leków w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać się
z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu);
• w przypadku wystąpienia objawów, takich jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona
akcja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast udać się do chłodnego miejsca,
zwilżyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki
medycznej;
• do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorącą i suchą skórę, traci przytomność,
niezwłocznie należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe;
• podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia należy:
 przenieść osobę w chłodniejsze miejsce,
 ułożyć na plecach z nogami i miednicą uniesionymi wyżej niż tułów,
 obniżać temperaturę ciała poprzez:
· przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin,
· nieprzerwane wachlowanie,
· spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25-30 °C.
 nie należy podawać żadnych leków,
 osobę, która straciła przytomność należy ułożyć na boku.
Opracowano przez Główny Inspektorat Sanitarny na podstawie: „Public health advice on preventing health impacts of heat. A set of
information sheets for different target audiences”. World Health Organization 2011

Informacja
Publikowane:
2013-06-18

INFORMACJA
27 czerwca 2013 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej
budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu odbędzie się XXV sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXIV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Drzycim po likwidacji Posterunku Policji w Drzycimiu.
8. Absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i informacji o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Drzycim za 2012 rok
c) przedstawienie opinii Komisji Rady do sprawozdania,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drzycim za 2012 rok,
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Drzycim za 2012 rok.
9. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Sprawy bieżące Rady Gminy.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Informacja
Publikowane:
2013-06-12

Informujemy, że dnia 25 czerwca 2013 roku w godzinach od 12.30 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Drzycimiu pełnić będą dyżur konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

 

Informacja
Publikowane:
2013-06-04

"Dzień wolności"

4 czerwca

„4 czerwca 1989 roku odnieśliśmy jedno z największych zwycięstw w naszej historii. Przy urnach, kartą wyborczą, odrzucony został komunizm. Razem rozpoczęliśmy budowę wolnej, demokratycznej i suwerennej Polski. Udało się nam to dlatego, że potrafiliśmy być razem. Razem dla Polski. Po ponad dwudziestu latach od tamtego wydarzenia uczcijmy wspólnie ten ogromny sukces. 4 czerwca – Święto Wolności, święto wszystkich obywateli, jest okazją do złożenia sobie nawzajem gratulacji i podziękowań – za minione lata, za codzienną pracę, za wysiłek na rzecz przyszłości. Zachęcam do wspólnego świętowania. Sprawmy, aby ten dzień był czasem naszej wspólnej radości z odniesionych sukcesów. Bądźmy dumni z tego, jak dobrze udało nam się zagospodarować wolność, jak wiele osiągnęliśmy w budowaniu obywatelskiego, demokratycznego państwa i społeczeństwa”.
Bronisław Komorowski

Informacja
Publikowane:
2013-05-28

"Światowy Dzień bez Tytoniu"

31 maja

Zachęcamy do skorzystania z oferowanej profesjonalnej pomocy dla osób palących oraz osób chcących zerwać z nałogiem:
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym 801 108 108 (od 11.00-19.00)
www.jakrzucicpalenie.pl
Skype: jakrzucicpalenie

Informacja
Publikowane:
2013-05-08

http://www.zosprp.pl/php/pliki/znak_zosp.jpg

W dniu 11 maja 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna
w Drzycimiu obchodzi 110 lecie swojego istnienia.

W związku z tym zapraszamy na festyn związany ze świętem jednostki, który rozpocznie się o godz. 1300 na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
W trakcie festynu zapewniamy:
- darmową strażacką grochówkę,
- wesołe miasteczko,
- gry i konkursy,
- wystawę sprzętu strażackiego i wojskowego, w tym możliwość skorzystania
z wysięgnika  i obejrzenia Drzycimia z góry,
- występ zespołu „ MAXI”,
ponadto odbędzie się turniej sołectw w piłkę nożną (boisko Orlik).
O godz. 1630, na boisku szkolnym, odbędzie się uroczysta akademia
z orkiestrą strażacką.
W imieniu jednostki OSP Drzycim serdecznie zapraszam
                                                       
Prezes OSP Tadeusz Kaszubowski

Informacja
Publikowane:
2013-04-26

DNIA 18.05.2013r.(SOBOTA) o godz. 10.00  W  DRZYCIMIU ODBĘDZIE SIĘ BIEG W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „ POLSKA BIEGA”
PATRONAT MEDIALNY –CZAS ŚWIECIA
Do udziału w imprezie zapraszamy zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych początkujących, oraz całe rodziny i wszystkich, którzy chcą spędzić majową sobotę bawiąc się dobrze na świeżym powietrzu! Bieg ma na celu popularyzację biegania wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, jako najprostszej i najskuteczniejszej formy rekreacji. Bieg Główny na dystansie 3 km przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy zechcą włączyć się do wspólnego biegania. Bieg ten ma charakter rekreacyjny. Każdy, kto zdecyduje się w nim uczestniczyć wygrywa na starcie, bowiem decydując się na start dba o swoje zdrowie.
Akcja „ POLSKA BIEGA ‘’ w Drzycimiu  organizowana będzie  po raz  VI.
Biuro zawodów czynne w dniu 18.05.2013r. od godz. 8.30 do 11.30 przy ul. Broniewskiego 2 (zapisy do Biegu Głównego  do dnia 13.05.2013r. pod nr tel. 0523317073 lub 600914303). Osoby, które zgłoszą swój udział w Biegu Głównym po podanym terminie, nie otrzymają pamiątkowego medalu.
Program zawodów:
10.00   biegi Przedszkolaków
10.30   biegi  uczniów Szkoły Podstawowej
11.00   biegi uczniów Gimnazjum
11.30   młodzież i dorośli -    BIEG GŁÓWNY – REKREACYJNY- 3 km
ok. 12.30 Zakończenie imprezy „POLSKA BIEGA”, wręczenie nagród, medali , dyplomów.
Organizacja imprezy finansowana ze środków Gminy Drzycim, przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2013 roku.
UWAGA:
- każdy uczestnik Biegu Głównego otrzyma pamiątkowy medal i dyplom,
- dla wszystkich uczestników biegu posiłek regeneracyjny,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Szczegółowy program zawodów oraz regulamin biegu na stronie:
- www.drzycim.pl
- www.zpodrzycim.pl
- zgłoszenia do pobrania ze strony – www.polskabiega.sport.pl
Regulamin

Informacja
Publikowane:
2013-04-26

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W TWOIM DOMU
Nadawanie programów telewizyjnych z multipleksów cyfrowych w standardzie DVB-T
objęło już niemal cały obszar Polski. Sygnał analogowy z nadajnika zlokalizowanego w
Trzeciewcu zniknie już 20 maja 2013 r. !
Jeżeli teraz odbierasz telewizję ze zwykłej anteny, a nie chcesz stracić obrazu
telewizyjnego 20 maja, przygotuj się do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
Telewizor
Jeżeli posiadasz nowy telewizor z odbiornikiem MPEG-4 i dekoderem DVB-T, nie musisz
nic kupować, wystarczy przestawić odbiornik na sygnał cyfrowy.
Jeżeli masz starszy telewizor bez MPEG-4 i DVB-T lub telewizor kineskopowy,
kup dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
Dekoder
Rozwiązanie polegające na zakupie dekodera jest tañsze i nie wymaga zmiany odbiornika.
Cena takiego dekodera może wynosić ok. 80 - 150 zł.
Sprzęt do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej najlepiej zakupić u sprawdzonego sprzedawcy.
Antena
Odbiór sygnału cyfrowego najczęściej umożliwi wykorzystywana antena do tej pory.
Jeśli zapewnia dobry odbiór – nie wymaga zmiany. Jeśli decydujemy się na nową antenę,
pamiętajmy, że najbardziej polecaną jest wielślementowa antena kierunkowa,
zainstalowana na zewnątrz budynku, skierowana w stronę, z której dociera najsilniejszy
sygnał telewizji cyfrowej.
Jeżeli posiadasz antenę satelitarną (np. Polsat Cyfrowy, Cyfra+, Telewizja N), lub odbierasz
telewizję kablową - nie musisz nic robić ani kupować.
Dostępne programy telewizyjne
MUX-1: TVP 1 HD, TVP 2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV
MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6
MUX-3: TVP 1, TVP 2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia
Zawartość programowa poszczególnych multipleksów może z czasem ulec zmianie.
Infolinia
Jeśli nie jesteś pewien, czy twój telewizor spełnia wymagania do odbioru bezpłatnej telewizji
cyfrowej lub wiesz, że zakup dekodera będzie konieczny, ale masz wątpliwości, skorzystaj
z bezpłatnej infolinii, gdzie dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o odbiorze
naziemnej telewizji cyfrowej.
www.cyfryzacja.gov.pl
infolinia: 800 007 788

Informacja
Publikowane:
2013-04-22

Konkurs Poetycki
To, co mi w duszy gra
Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego
mieszkańców gmin oraz integracja środowisk twórczych.
Pierwsza edycja konkursu
została podzielona na dwie kategorie wiekowe:
• młodzi wiekiem (do 21 roku życia),
• młodzi duchem (powyżej 22 roku życia).
Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać
w nim udział zarówno amatorzy, jak i twórcy profesjonalni).
Nagroda specjalna za Satyrę o gminie!
Termin nadsyłania prac: 25 maja 2013 r.
Regulamin dostępny na egminy.eu

Informacja
Publikowane:
2013-04-19

Europejski Tydzień Szczepień
2013 – Chroń Swój Świat – Zaszczep się!
Mając na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat szczepień ochronnych informujemy,
iż w dniach
od 25 do 26 kwietnia 2013r. w godzinach od 11.00 do 14.00
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Świeciu, ul. Sądowa 5 (pok. nr 3)
zostanie otwarty
PUNKT INFORMACYJNY
DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, OSÓB ZAINTERESOWANYCH
problematyką szczepień, w tym szczepień ochronnych ujętych w kalendarzu szczepień jako obowiązkowe i zalecane.
Informację można uzyskać również telefonicznie pod numerem
Te. /52/33 11 253 wew. 24

Informacja
Publikowane:
2013-04-10

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na Inaugurację Sezonu Turystycznego, która odbędzie się 27 kwietnia w Inowrocławiu w Park Uzdrowiskowym pod hasłem "Kujawsko-Pomorskie - Zielona Wyspa 2013".
Istnieje możliwość włączenia się w inicjatywę poprzez organizację własnego stoiska. Więcej informacji na stronie www.inlot.com.pl

Informacja
Publikowane:
2013-03-29

W związku z koniecznością wdrożenia od dnia 01 lipca 2013r. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi przypominamy o obowiązku wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Poniżej zamieszamy wzór wypowiedzenia umowy.
link

Informacja
Publikowane:
2013-03-28

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego w Polsce
Wójt Gminy Drzycim zaprasza na

GMINNĄ IMPREZĘ PROZDROWOTNĄ PT. "ZDROWE BICIE SERCA"

Dnia 09 kwietnia 2013 roku (wtorek) o godz. 12.00 na boisku „Orlik” w Drzycimiu zorganizowane zostanie spotkanie rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Gminy Drzycim.
W programie:
- zajęcia ruchowe przy muzyce,  konkurencje sportowe, nagrody
- możliwość pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi
Imprezę poprowadzą pracownicy Świetlicy Gminnej.
Uczestników obowiązuje obuwie sportowe.
Liczę na Państwa obecność
     Waldemar  Moczyński

Informacja
Publikowane:
2013-03-28

Przy okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia
                  Wójt Gminy Drzycim zaprasza

"DZIEŃ SPACERU DLA ZDROWIA"

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

 Dnia 08 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 z boiska „Orlik” w Drzycimiu zorganizowany zostanie spacer dla zdrowia. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Drzycim.
Na zakończenie marszu organizator  zapewnia ciepły poczęstunek
Liczę na Państwa obecność
Waldemar  Moczyński

Informacja
Publikowane:
2013-03-07

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam  projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedziny regulowane projektem uchwały, obejmujące swoim działaniem teren gminy Drzycim, mają prawo w terminie 14 dni od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy zgłaszać uwagi, opinie i propozycje do projektu w formie elektronicznej na adres e-mail:riesop@drzycim.pl, w tradycyjnej formie korespondencyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim oraz ustnie do protokołu w GOPS Drzycim, pok. 9, w godz. 8.00 do 14.00.

Program


Informacja
Publikowane:
2013-02-15

Lokalna Grupa Działania
„Gminy Powiatu Świeckiego”

zaprasza mieszkańców
z obszaru LGD

na Festyn Wielkanocny

16 marca 2013 r.(sobota)
Świetlica Wiejska
w Jastrzębiu
godz. 11:00

Ulotka

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy


Informacja
Publikowane:
2013-02-14

Zapisy do Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” już trwają. Trenerzy, nauczyciele i opiekunowie mogą zgłaszać do rozgrywek dowolną liczbę drużyn w kategoriach chłopców i dziewcząt. Za udział w rozgrywkach każdej z nich, trenerzy otrzymają nagrodę w postaci koszulki piłkarskiej firmy Jako.
Każdy zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 zawodników. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowe informacje na temat Turnieju, dostępne są na stronie: www.zpodworkanastadion.pl

Informacja
Publikowane:
2013-02-13

W związku z organizacją Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych, które odbędą się 24 marca 2013 r. w Bydgoszczy zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców, twórców, artystów oraz organizacje pozarządowe do promocji walorów województwa kujawsko- pomorskiego - prezentacji własnej działalności oraz produktów zarówno lokalnych i regionalnych.
Informacje
Zachęcamy grupy (min.10 osób) do dopingowania Mistrzów Świata na trasie w Myślęcinku. 
Informacje

Informacja
Publikowane:
2013-02-08

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem
W dniach 25.02-2.03.2013r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przestawicieli w/w środowisk w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od pn.-pt. w godz. 10.00-18.00, natomiast w sobotę od godz. 10.00-13.00. Lista Ośrodków i ich adresy na stronie http://www.pokrzywdzeni.gov.pl

Informacja
Publikowane:
2013-01-23

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publiczej Gminy Drzycim w zakładce organizacje pozarządowe -> konsultacje z opp opublikowano projekt Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Drzycim na lata 2013-2015 do konsultacji.
link

Informacja
Publikowane:
2013-01-21

Na stronie internetowej http://www.drzycim.doc.pl dostępna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ulotka informacyjna.
Ponadto na w/w stronie istnieje możliwość komputerowego wypełnienia deklaracji - zakładka złóż deklarację. Tak wypełnioną elektroniczną deklarację należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do urzędu. Uwaga! Termin składania deklaracji upływa z dniem 31.01.2013r.
Aktualne stawki za odbiór odpadów kompunalnych wynoszą:
- w przypadku deklaracji selektywnej zbiórki 8,00zł /osobę/ miesiąc
- w przypadku deklaracji nieselektywnej zbiórki 14,00zł /osobę/ miesiąc

Informacja
Publikowane:
2013-01-21

Dnia 23 marca 2013 roku w Przysieku w Kujawsko-Pomorskim Osrodku Doradztwa Rolniczego odbędzie się Jarmark Wielkanocny.
Celem Jarmarku jest przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego związanek z Wielkanocą, a także promocja produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto podczas Jarmarku odbędą się kiermasze, pokazy i konsultacje. W programie przewidziane jest również podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu Pisanek Wielkanocnych, do udziału w którym zapraszamy osoby dorosłe, młodzież i dzieci.
Regulamin konkursu

Kurenda
Publikowane:
2013-01-16

W związku z koniecznością wdrożenia od 01 lipca 2013r. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi uregulowanych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, Wójt Gminy Drzycim zaprasza mieszkańców Gminy Drzycim na spotkania, które odbędą się według poniższego harmonogramu w świetlicach wiejskich (Gródek – hol gimnazjum).                 
W trakcie spotkań zostaną omówione nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych obowiązujące od 1 lipca 2013 r. Pracownicy Urzędu Gminy obecni na spotkaniach będą służyć pomocą w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także udzielą niezbędnych wyjaśnień dotyczących nowego systemu.
Zgodnie z art. 6n Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   w gminie  oraz w związku z uchwałą nr XXI/123/2012 Rady Gminy Drzycim każdy mieszkaniec jest zobowiązany do złożenia powyższej deklaracji do dnia 31 stycznia 2013r.
Harmonogram spotkań:

L.p.

Miejscowość

Data

Godzina

1.

Drzycim

18.01.2013

1700

2.

Jastrzębie

21.01.2013

1700

3.

Sierosław

23.01.2013

1700

4.

Wery

24.01.2013

1700

5.

Gacki

28.01.2013

1700

6.

Biechówko

29.01.2013

1700

7.

Dólsk

30.01.2013

1700

8.

Gródek – hol gimnazjum

31.01.2013

1700Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 52 3317079 wew.27 lub 34.
Zapraszam do udziału w spotkaniach.

Informacja
Publikowane:
2013-01-03

Dnia 10 stycznia 2013 roku od godz. 14.00 - 15.30 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy - dyżur poselski pełnić będzie Eugeniusz Kłopotek Poseł na Sejm RP.
Serdecznie zapraszamy

Informacja
Publikowane:
2012-12-12

Dnia 18 grudnia 2012 roku o godz. 14-tej 
w sali konferencyjnej budynku na terenie stadionu 
przy ul. Podgórnej w Drzycimiu 
Porządek obrad. 
1.   Otwarcie sesji. 
2.   Stwierdzenie quorum. 
3.   Przyjęcie protokołu z przebiegu XX sesji Rady Gminy. 
4.   Przyjęcie porządku obrad. 
5.   Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.   Składanie interpelacji. 
7.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. 
8.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Drzycim na obwody głosowania. 
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku. 
14. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2012 rok. 
15. Sprawy bieżące. 
16. Odpowiedzi na interpelacje. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
16. Zamknięcie obrad. 

Ogłoszenie
Publikowane:
2012-11-23

Masz ochotę nabyć umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz aktywnie i twórczo spędzić czas wolny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu zaprasza wszystkie chętne osoby powyżej 12 roku życia na warsztaty fotograficzne pt. „ Gmina Drzycim w Obiektywie czyli podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Drzycim poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów fotograficznych."

Projekt jest realizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Na wszystkie chętne osoby czekamy do dnia 20 grudnia 2012r.

Więcej informacji można uzyskać w placówce biblioteki oraz pod
nr telefonu: 52 3317055 .

Informacja
Publikowane:
2012-11-19

INFORMACJA 
W dniu 28 listopada 2012 roku, o godz. 14-tej, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Drzycimiu, odbędzie się XX sesja Rady Gminy 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad XVIII i XIX sesji Rady Gminy 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
6. Składanie interpelacji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za pomieszczenia gospodarcze. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. 
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia z Gminą Świecie w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej. 
17. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2012 rok. 
18. Odpowiedzi na interpelacje. 
19. Sprawy bieżące. 
20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. Zamknięcie obrad. 

Informacja
Publikowane:
2012-11-16

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Świeciu -pok. nr 110, tel. 52 33 32 282 lub na www.bip.pup.swiecie.lo.pl
Ponadto PUP uruchomił program dla osób, które planują otworzyć działalność gospodarczą. Można otrzymać 20.000,00zł na start firmy.

Informacja
Publikowane:
2012-11-15

Urząd Gminy w Drzycimiu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Organizacje pozarządowe", w katalogu "Konsultacje z opp" znajduje się informacja z przebiegu konsultacji wariantów projektu uchwały Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

Informacja
Publikowane:
2012-11-12

Konsultacje Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wraz z preliminarzem
Link do zarządzenia wraz z programem
Wszelkie pytania , uwagi , propozycje odnośnie programu należy kierować do p.Jolanty Szczepańskiej, pok. nr 9 , tel. 52 33 17 079 wew. 25, e-mail: szczepanska@drzycim.pl

Informacja
Publikowane:
2012-10-24

Konsultacje Programu współpracy Gminy Drzycim na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi.
Urząd Gminy w Drzycimiu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Organizacje pozarządowe", w katalogu "Konsultacje z opp" znajduje się projekt Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok, przeznaczony do konsultacji. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie i propozycje do projektu Programu na adres e-mail: zaras@drzycim.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 18B, w terminie 14 dni od dnia dzisiejszego.

Pochówek
Publikowane:
2012-10-22


Kurenda
Publikowane:
2012-10-22

       W związku z uruchomieniem przez Urząd Gminy w Drzycimiu systemu powiadamiania sms UGI dla mieszkańców Gminy Drzycim osoby zainteresowane korzystaniem z serwisu proszone są o rejestrację.
        System powiadamiania sms ma na celu ostrzeganie mieszkańców przed zbliżającymi się zagrożeniami. Wiadomości przesyłane przez Urząd Gminy będą zawierały komunikaty o nadchodzących burzach, wichurach, zamieciach oraz innych niebezpiecznych zjawiskach. Ponadto dzięki rejestracji numeru wraz z miejscowością, w której osoba zamieszkuje, mieszkaniec będzie mógł otrzymać powiadomienie o zebraniu sołeckim, planowanym wyłączeniu energii elektrycznej, braku wody, bądź terminie szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
        Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Jedynym kosztem, którym obciążony jest użytkownik to opłata za wysłanie jednego sms’a *.


Proces rejestracji w systemie przebiega następująco:

Mieszkaniec wysyła jednorazowo wiadomość sms na numer telefonu 530 254 299 *, w treści której wpisuje nazwę miejscowości, w  której mieszka.

*koszt wiadomości wg stawek operatora – koszt wysłania zwykłej wiadomości tekstowej do operatora sieci „Play”
Po otrzymaniu wiadomości i rejestracji jej w systemie  UGI, na numer telefonu osoby rejestrującej, zostanie wysłane potwierdzenie zapisania numeru w bazie mieszkańców.
Jeżeli użytkownik po zapisaniu się do systemu powiadomienia sms UGI, nie chce dłużej otrzymywać wiadomości z informacjami, wysyła sms o treści stop na numer 530 254 299*.  Subskrybent otrzyma potwierdzenie o wyrejestrowaniu z usługi.
 
Wójt                  
Waldemar Moczyński      

Informacja
Publikowane:
2012-10-22

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ziemia Świecka- kraina ludzi przedsiębiorczych”organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” z okazji 10-lecia swojej działalności . Konkurs kierowany jest do młodzieży uczącej się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
Szczegóły

Informacja
Publikowane:
2012-10-22

    Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych. Nowe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.
   Zachęcamy do wypełnienia ankiet
Zwracamy się do Państwa - jako osób bezpośrednio odczuwających potrzebę dostępu do tych usług - z prośbą o zgłaszanie informacji na temat zamieszkiwanych przez Państwa obszarów, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej lub Internetu szerokopasmowego, a także brak jest w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa.
     ANKIETY

Informacja
Publikowane:
2012-10-10

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego serdecznie zapraszają Państwa na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zasadom wspierania przedsiębiorstw oraz osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą
pn.
Fundusze Europejskie. Nowe zasady wspierania przedsiębiorczych.
inforamcja
plan spotkań

Informacja
Publikowane:
2012-10-03

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku
zaprasza
do udziału w Jarmarku Adwentowym,
który odbędzie się w siedzibie Oddziału
w sobotę 15 grudnia 2012 roku.
informacja

Informacja
Publikowane:
2012-09-28

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju".
informacja

Informacja
Publikowane:
2012-09-17

INFORMACJA
Dnia 25 września 2012 roku o godz. 13-tej
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Drzycimiu odbędzie się
XVII sesja Rady Gminy
Porządek obrad:
 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu z przebiegu XV i XVI sesji Rady Gminy.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Składanie interpelacji.
 • Modyfikacja sieci posterunków Komendy Powiatowej Policji i utworzenie Punktu Przyjęć Interesantów w Drzycimiu.
 • Zapoznanie się ze stanem oświaty na terenie gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Dąbrówka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 • Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
 • Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
 • Informacja na temat konieczności podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze i przedstawienie zasad dokonywania podziału.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Sprawy bieżące Rady Gminy.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie obrad.

Informacja
Publikowane:
2012-08-30

Dnia 4 września 2012 roku, o godz. 14-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Drzycimiu
odbędzie się XVI – nadzwyczajna - sesja Rady Gminy
 
 Porządek obrad sesji.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Składanie interpelacji.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dólsk.
 6. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2012 rok,  wnioskowanych przez Komisję ds. Budżetu i Finansów w dniu 30 lipca 2012 roku. 
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.

Informacja
Publikowane:
2012-08-29

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki
są BEZPŁATNE.
Rozsyłane pisma, sugerujące
konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami
handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w
odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo
wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia
ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych
rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest
całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą
należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Informacja
Publikowane:
2012-08-28

Akcja obywatelska
Stawka większa niż 8 MLD! służy przywróceniu równowagi finansowej małych ojczyzn raz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych społeczności
. W obronie interesów lokalnych społeczności wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który opracował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do ich własnych gmin, powiatów i regionów.
W latach 2005 – 2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych samorządów. Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczasowych, bez odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania. Konsekwencją jest rezygnacja z wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i pogorszenie jakości usług lokalnych.
więcej informacji na stronie:
http://stawka8mld.pl/

Praca
Publikowane:
2012-08-17

Wójt Gminy Drzycim
poszukuje osoby chętnej do odbycia stażu
w ramach programu aktywizacji „Gotowi do działania” prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu, na stanowisku robotnika gospodarczego na nowym obiekcie sportowym w Drzycimiu, w okresie od                
1 września do 31 grudnia 2012 r.
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.
Staż może odbyć osoba długotrwale bezrobotna, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.
Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane będą do dnia 23 sierpnia 2012 r.
w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, pok. nr 2
 

Pomoc
Publikowane:
2012-08-13

Apel
W imieniu mieszkańców wsi Zdroje poszkodowanych w wyniku wystąpienia trąby powietrznej, która przetoczyła się przez tę miejscowość w dniu 14 lipca br., zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe lub materialne. Ogółem poszkodowanych jest 7 rodzin (27 osób w tym 8 dzieci) zamieszkałych w 6 budynkach mieszkalnych, które uległy częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Zniszczonych też zostało kilkanaście budynków gospodarczych, uprawy i kilka hektarów lasów. Wstępny szacunek strat to kwota około 800.000- 1.000.000zł.
Ewentualne wsparcie finansowe prosimy kierować na specjalne konto utworzone w BS Koronowo O/Cekcyn 76 8144 0005 2016 0160 0546 0001 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną”.
W przypadku pomocy materialnej informujemy, że najbardziej potrzebne są materiały budowlane w postaci: pustaków, cegieł, drewna na więźby dachowe, papy, foli budowlanej, blach trapezowej lub dachówkowej, cementu, wełny mineralnej. W przypadku takiej pomocy prosimy o  bezpośredni kontakt z Wójtem Gminy – p.Jackiem Brygman ( 606 745 205) lub Sekretarzem – p.Justyną Gackowską (52 33 47 550).

Ostrzeżenie
Publikowane:
2012-08-06

OSTRZEŻENIE
Zjawisko:                              silne burze z gradem
Stopień zagrożenia:              2
Ważność:                               od godz. 15:00 dnia 06.08.2012 r.
do godz. 04:00 dnia 07.08.2012 r.
Obszar:                                  województwo kujawsko-pomorskie
Przebieg:                               Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas, których opady deszczu wyniosą od 20 do 40 mm, lokalnie
do 50 mm ,a wiatr osiągnie w porywach od 80 do 100 km/h. Istnieje 30% prawdopodobieństwo lokalnych porywów wiatru do 110 km/h.
Największa intensywność zjawisk prognozowana jest w godzinach wieczornych i nocnych.
Prawdopodobieństwo:         85%

Informacja
Publikowane:
2012-08-06

ZBADAJ SWOJE PIERSI !!!

NZOZ MAMMO-MED
CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
MAMMOBUS PRZYJEŻDŻA DO CIEBIE!!!

W DNIACH 10.08.2012 ROKU W MIEJSCOWOŚCI
DRZYCIM MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY
PRZY SZKOLE, UL. BRONIEWSKIEGO 2

REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR 58 325 76 02,
58 325 76 05.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku
życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.
PRZYJDŹ
ZRÓB TO DLA SIEBIE !

Informacja
Publikowane:
2012-07-23

Urząd Gminy Drzycim niniejszym informuje, że została zakończona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drzycim. Zebrane dane są aktualnie wprowadzane do bazy azbestowej. Ankieterzy starali się dotrzeć do wszystkich posesji, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Tym niemniej, jeśli ktoś uważa, że wyroby zawierające azbest na jego posesji nie zostały zinwentaryzowane, proszony jest o kontakt pod nr telefonu: (61) 85 37 285 oraz 888 372 083. Należy przygotować następujące dane: nazwa obrębu geodezyjnego, nr ew. działki, ilość wyrobów zawierających azbest (jeśli to jest eternit należy podać rodzaj oraz m2). Ze względów technicznych powyższe informacje prosimy podawać od 23 lipca  2012 r. (poniedziałek) do dn. 27 lipca 2012 r.


Informacja
Publikowane:
2012-06-29

III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Informator dla drużyn

Regulamin turnieju

Więcej informacji na boisku Orlik 2012 w Drzycimiu


Informacja
Publikowane:
2012-06-29

GMINA DRZYCIM PRZEPROWADZA
INWENTARYZACJĘ AZBESTU !!!
 
w dniach od 4 lipca do 14 lipca 2012 roku
(środa - sobota)
 
Wójt Gminy Drzycim informuje, że na terenie Gminy Drzycim
będzie prowadzona inwentaryzacja azbestu (powierzchni dachowych azbestowych
i wyrobów zawierających azbest)
na zasadach pomiarów i ankietyzacji.
Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki
(zamieszkałe, letniskowe, gospodarcze, itp.)
Właściciele nieruchomości proszeni są o udostępnienie posesji do wykonania zleconych prac oraz przygotowanie numerów działek ewidencyjnych swoich nieruchomości.
Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych.
Ankieterzy wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie
Wójta Gminy Drzycim
 

Informacja
Publikowane:
2012-05-24

Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu

31 maja 2012r.

pn. „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”.

        Tegoroczne hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
Każdego roku światowy przemysł tytoniowy wydaje dziesiątki miliardów dolarów na promowanie swoich śmiercionośnych –wyrobów. Celem tych akcji jest znalezienie nowych, młodych, wiernych, najlepiej przez całe życie, użytkowników nikotyny.
Marketing tytoniowy jest w oczywisty sposób powiązany z rozpoczynaniem palenia przez młodych ludzi i do nich zazwyczaj kierowane są agresywne, perfekcyjne pod względem wizualnym reklamy. Równie ważną rolę w „impregnowaniu młodych umysłów i organizmów” nikotynizmem odgrywają: powszechna dostępność, niskie - z pozoru ceny - społeczna akceptacja dla papierosów .
      Polska należy wprawdzie do tych nielicznych na świecie krajów (stanowią one jedynie 5 procent populacji świata), których rządy wprowadziły kompletne zakazy reklamy i promowania tytoniu oraz prowadzenia sponsoringu przez koncerny tytoniowe, ale póki, co od kilkudziesięciu lat znajdujemy się w czołówce krajów o najwyższej konsumpcji tytoniu na świecie!
Palenie tytoniu jest przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie.  żaden inny pojedynczy czynnik nie ma tak istotnego negatywnego wpływu na stan zdrowia ludzi jak tytoń. Na choroby odtytoniowe każdego roku umiera 5 mln ludzi. Wedle szacunków Światowej Organizacji Zdrowia jeżeli obecna tendencja utrzyma się w 2030 roku z powodu palenia tytoniu może umrzeć rocznie 8 mln osób. Uzależnienie od tytoniu jest uznawane jako jednostka chorobowa. 
Trzeba pamiętać iż negatywne skutki palenia tytoniu nie ograniczają się jedynie do samych  palaczy. Osoby znajdujące się w otoczeniu palących zmuszone są do inhalowania toksycznych składników  dymu, pochodzącego z dwch strumieni: głównego oraz bocznego ze wszystkimi tego konsekwencjami zdrowotnymi. Przewlekłe narażenie na działanie dymu papierosowego jest przyczyną wielu chorób  takich jakie dotykają samych palaczy np. rak płuc, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego (alergie i przewlekła obturacyjna choroba płuc).
ulotka informacyjna
film